ALGEMENE VOORWAARDEN

De persoon(en) wiens handtekening(en) op dit contract staan, of op een schriftelijke wijze akkoord heeft gegeven voor service, bekend als “Klant”, gaat ermee akkoord dat Gorgeous Booth diensten naar beste vermogen zal verlenen, op de manier beschreven in deze overeenkomst. Dit is een bindend contract, waarin het volledige begrip van de partijen is opgenomen, en eventuele wijzigingen schriftelijk moeten worden vastgelegd, door beide partijen worden ondertekend en fysiek bij de oorspronkelijke overeenkomst worden gevoegd.

SERVICE PERIODE

Overeenkomstig met de verantwoordelijkheden van de klant stemt Gorgeous Booth ermee in om gedurende deze periode voor minimaal 80% een photo booth operationeel te hebben; het kan voorkomen dat de werkzaamheden mogelijk worden onderbroken voor onderhoud van de photo booth.

AANBETALING EN BETALING

Een niet-restitueerbare voorschot van €200 is verschuldigd aan Gorgeous Booth bij ondertekening van het contract. Het resterende bedrag dient tien (10) dagen voorafgaand aan het evenement van de Klant te worden voldaan. Klant is aansprakelijk voor eventuele overschrijding van de tijd tegen een kostprijs van €100 per dag, die gefactureerd kan worden. De klant stemt ermee in dat naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Gorgeous Booth kan hebben, de klant een vergoeding van €50 zal betalen voor alle geretourneerde facturen die de klant aan

Gorgeous Booth terugstuurt als betaling voor de diensten.

WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

Elk verzoek voor een datum-, tijd- of locatie wijziging moet ten minste dertig (30) dagen vóór de oorspronkelijke evenement datum schriftelijk worden ingediend. Wijziging is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Gorgeous Booth en de ontvangst van een nieuw servicecontract. Als er geen beschikbaarheid is voor de alternatieve datum, tijd of locatie, wordt de aanbetaling verbeurd en wordt er geen Gorgeous Booth-service verleend. Bij elke annulering die minder dan dertig dagen voor de datum van het evenement plaatsvindt, worden alle ontvangen betalingen ingehouden.

PARKEREN

De gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% btw en inclusief op- en afbouw kosten. De prijzen zijn inclusief reiskosten tot 60km vanuit Amsterdam. Daar buiten € 0.25 per kilometer.

Klant zorgt voor parkeergelegenheid voor het voertuig van Gorgeous Booth tijdens het evenement van de klant. De parkeerplaats moet zich in de nabijheid van de locatie bevinden en de klant zal vóór de datum van het evenement de benodigde parkeervergunning of -pas verstrekken.

TOEGANG, RUIMTE EN STROOM GORGEOUS BOOTH

zorgt voor een passende ruimte voor de Gorgeous Booth op de locatie van de klant. Er is een vlakke en stevige ruimte nodig en ten minste 1,5m tot 2m rondom de Gorgeous Booth. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat toegang mogelijk is. Gorgeous Booth mag op een buitenlocatie worden geplaatst, mits deze beschermd is tegen alle weersinvloeden. Klant is verantwoordelijk voor het leveren van stroom aan de Gorgeous Booth, 220V. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat Gorgeous Booth tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Rekening houdend met een minimaal een uur opbouw tijd.

WIFI TOEGANG

Het sociale-mediapakket van Gorgeous Booth vereist dat de klant een internetverbinding van de locatie van ten minste (1 MB) biedt of garandeert. Gorgeous Booth is niet verantwoordelijk voor onvoldoende sociale media-functies onder de vereiste internetsnelheid.

ONLINE GALERIJ

Na ontvangst van een downloadbare link voor bestanden met een hoge resolutie, aanvaardt de klant alle verantwoordelijkheid voor het archiveren en beschermen van de foto’s. Gorgeous Booth is niet verantwoordelijk voor de levensduur van geleverde digitale media voor toekomstige veranderingen in digitale technologie of medialezers die ertoe kunnen leiden dat de geleverde schijven niet kunnen worden gelezen. Het is de verantwoordelijkheid van klant om ervoor te zorgen dat digitale bestanden indien nodig naar nieuwe media worden gekopieerd.

FRAME DESIGN Gorgeous Booth

PRINTEN

Indien er gekozen is voor de optie met onbeperkt printen, kan het voorkomen dat Gorgeous Booth tijdens het evenement het papier en de inkt moet bijvullen. U kunt contact opnemen met de medewerker van de Gorgeous Booth als het opraakt.

Gorgeous Booth zal een frame ontwerpen op basis van door de klant aangeleverd materiaal, inclusief logo’s, lettertypen, monogrammen en ideeën. Gorgeous Booth zal een concept en twee revisies verstrekken, aanvullende revisies worden aan de klant gefactureerd voor €50 per uur.

MODEL RELEASE

gorgeous booth behoudt zich het recht voor om afbeeldingen die zijn geproduceerd met de Gorgeous Booth onder deze overeenkomst te gebruiken over te dragen aan een derde partij, te hosten, op te slaan, in cache op te slaan, te reproduceren, te publiceren, weer te geven (openbaar of anderszins), uit te voeren (al dan niet openbaar), distribueren, verzenden, wijzigen, aanpassen en afgeleide werken maken, en om dezelfde afbeeldingen te reproduceren, in elk geval met het doel het bedrijf, zijn diensten en andere te goeder trouw zakelijke doeleinden te promoten. DE KLANT GARANDEERT DAT HIJ WERKELIJKE BEVOEGDHEID HEEFT OM IN TE STEMMEN MET HET GEBRUIK VAN DE GELIJKENIS VAN ALLE PERSONEN DIE OP DEZE MANIER IN DE BEELDEN ZIJN OPGENOMEN EN ZAL HET BEDRIJF VRIJWAREN IN OVEREENSTEMMING MET DE VRIJWARINGSCLAUSULE DIE IN DE ONDERSTAANDE OVEREENKOMST IS BEPAALD. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; VRIJSTELLING ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, BEHALVE ZOALS ANDERS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL GORGEOUS BOOTH, ENIGE VAN HUN WERKNEMERS, MANAGERS, OFFICIEREN OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECTE, ECONOMISCHE, VOORBEELDIGE, SPECIALE, BEPAALDE, INCIDENTELE OF GEVOLG VERLIEZEN OF SCHADE) DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERBAND ZIJN MET: (A) GORGEOUS BOOTH-SERVICE; (B) ELKE ACTIE DIE WORDT GENOMEN IN VERBAND MET AUTEURSRECHT OF ANDERE EIGENAARS VAN INTELLECTUELE EIGENDOM, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, PUBLICITEIT, VERTROUWELIJKHEID, EIGENDOM OF PRIVACYRECHT; (C) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE WERKING VAN DE DIENST; OF (D) ENIGE SCHADE AAN DE COMPUTER, MOBIEL APPARAAT OF ANDERE APPARATUUR OF TECHNOLOGIE VAN EEN GEBRUIKER. IN GEEN GEVAL ZAL GORGEOUS BOOTH AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF IEMAND VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP DE KLANT GAAT ERMEE AKKOORD OM GORGEOUS BOOTH, HAAR WERKNEMERS, MANAGERS, OFFICIEREN EN AGENTEN TE VERDEDIGEN (OP VERZOEK VAN GORGEOUS BOOTH), SCHADELOOS TE STELLEN, EN VRIJ TE HOUDEN VAN ALLE CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES, ONKOSTEN EN SCHADE, INCLUSIEF REDELIJKE VERGOEDINGEN EN KOSTEN VAN DE ADVOCAAT, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET EEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE AANSPRAKELIJKHEID, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE HANDELING IN VERBAND MET DE IN DEZE OVEREENKOMST OF ANDERE OVEREENKOMST VERSTREKTE MODELRELEASE IN, ELK INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, PUBLICITEIT, VERTROUWELIJKHEID, EIGENDOM OF PRIVACYRECHT.

DIVERSE VOORWAARDEN

In het geval Gorgeous Booth niet in staat is om een werkende photo booth te leveren gedurende ten minste 80% van de Serviceperiode, zal de klant een evenredig bedrag terugbetaald krijgen op basis van de hoeveelheid ontvangen service. Als er geen service wordt ontvangen, is de maximale aansprakelijkheid van Gorgeous Booth de teruggave van alle betalingen die van de klant zijn ontvangen. Voordat een partij een actie onderneemt, komt elke partij te goeder trouw bijeen om hun meningsverschillen op te lossen. Mochten beide partijen er niet in slagen hun geschil op te lossen, dan stemmen beide partijen ermee in hun geschil voor te leggen aan een neutrale bemiddelaar. Beide partijen stemmen in met de jurisdictie, locatie en rechtskeuze van de belangrijkste vestigingsplaats van Gorgeous Booth op het moment van de uitvoering van deze overeenkomst.

*COVID19: Bij annulering door de gevolgen van Covid19 heeft Gorgeous Booth aangepaste annuleringsvoorwaarden. Bij annulering van minimaal 10 dagen voor de geboekte datum wordt de aanbetaling van €200,- meegenomen naar een volgende mogelijke boeking. Alle ontworpen designs worden meegenomen naar de volgende boeking. Deze heeft een geldigheid van 1 jaar. Hierna komt dit bedrag (aanbetaling) te vervallen. Het overige reeds betaalde resterende bedrag van de boeking wordt door Gorgeous Booth teruggestort.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF.

De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle verkoop- en servicekosten definitief zijn.